โครงการสื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน