โปรแกรมปฏิสัมพันธ์เพื่อการฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย การพัฒนาระบบต้นแบบและชุดโปรแกรมการฝึกฝนการคัดตัวอักษรไทยบน Tablet PC เพื่อการเรียนการสอนและวิจัยในโรงเรียนระดับประถม ตอนต้น