การสำรวจและการสังเคราะห์งานวิจัยการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

Publish Year National Journal 2
2018 exผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์, exดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ณัฐกิตติ์ นาทา, "การสํารวจนวตกรรมการสอนอ่านและเขยนภาษาไทยของครูในระดบชั้นประถมศึกษา", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 28-43
2017 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์, exดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล, exอาจารย์ ณัฐกิตติ์ นาทา, "ผลการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปใช้ในการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล", วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 55-69