Person Image

  Education

  • กม.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ค.ม. (วิจัยการศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • Ph.D. (Educational Measurement and Evaluation,Stat.&Research Design ), Michigan State University , U.S.A.

  Expertise Cloud

  A multi-level causal analysisAcademic advising systemAssessmentKasestsart Research Fund Kasestsart UniversityMathematics TeacherNational ProgramORIGO Education ThailandResearch and Development InstituteResearch ManagementResearch productivityScience Teacher Professional Development Subject groups the tertiaryadmission systemTeacher Professional Developmentการเขียนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์การบริหารจัดการงานวิจัย การประเมินการประเมินการส่งเสริมคุณภาพการประเมินโครงการการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้๑ ปีงบประมาณ 2550การพัฒนาครูการพัฒนานักเรียนการเรียนรู้ภาษาไทยการสอนวิทยาศาสตร์การอบรมครูคณิตศาสตร์การอบรมครูคณิตศาสตรการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดขอนแก่น การอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดขอนแก่น การอบรมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ แบบฝึกทักษะ โครงงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายวิจัยการศึกษาโคนมจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครปฐมจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระยองจังหวัดราชบุรีจังหวัดอุบลราชธานีทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตรฐาน PISA-OECDมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมาตรฐานสถานศึกษายกระดับคุณภาพระดับประถมศึกษาระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา สถิติและการออกแบบการวิจัย สสวท.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักวิชาการและมาตรฐานหลักสูตร การประเมินและพัฒนาหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1หลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 2หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ห้องสมุดมีชีวิต

  Interest

  สถิติและการออกแบบการวิจัย

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)