Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • ศศ.ม.(สาขาวิชาจารึกภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
 • พธ.บ.(สาขาวิชาภาษาไทย)เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ไทย

Expertise Cloud

(ความเปรียบ)(พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ)(สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิม พระเกียรติ)Krua.coกลวิธีการใช้คำ / ภาพพจน์ / เพลงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรกลวิธีการใช้ภาษากลวิธีการเล่าเรื่องกลวิธีทางภาษาการเชื่อมโยงความการตั้งชื่อผีการพรรณนาความความเชื่อความเชื่อเรื่องผีของไทยกับจีนความเรียงความหมายคำเรียกผีคำไวพจน์จารึกภาษาไทยเด็กปฐมวัยตัดไม้ข่มนามตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5ทัศนคตินันโทปนันทสูตรคำหลวงนามปืนใหญ่นิตยสารดิจิทัลนิตยสารมวยสยามรายสัปดาห์นิยายครูบ้านนอกบทรายการโทรทัศน์ คำสัมผัสพระสมัญญานาม พระพุทธเจ้า คัมภีร์พระพุทธศาสนา วรรณคดีพระพุทธศาสนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตภาษาไทยภาษาบาลีสันสกฤตรูปแบบการเขียนเรไร สุวีรานนท์เรไรรายวันวัฒนธรรมอีสานวิถีชีวิตดั้งเดิมวิถีไทยศำสตร์แห่งพระรำชำศิลปวัฒนธรรมศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสมญานามนักมวยสารคดีท่องเที่ยวสุนทรพจน์อุดมศึกษำเฉลิมพระเกียรติหลักสูตรอนุทินอนุทินเรไรรายวันอนุสาร อสท.

Interest

ภาษาไทย, ภาษาบาลีสันสกฤต, จารึกภาษาไทย

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)