Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศศ.ม.(สาขาวิชาจารึกภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • พธ.บ.(สาขาวิชาภาษาไทย)เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  กลวิธีการเล่าเรื่องกลวิธีโฆษณากลวิธีทางภาษาการจัดกลุ่มความหมายการเชื่อมโยงความการตั้งชื่อผีการโน้มน้าวใจการพรรณนาความการสร้างคำประสมการอ่านทำนองเสนาะคฤหัสถ์คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีส์ความเชื่อความเชื่อเรื่องผีของไทยกับจีนความต้องการความเปรียบความพึงพอใจความรักความเรียงความหมายควำมสำเร็จค่านิยมคำยืมคำเรียกผีคำไวพจน์โคลงโลกนิติ โฆษณาจอมพล ป.พิบูลสงครามจารึกภาษาไทยจําลอง ฝั่งชลจิตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเด็กปฐมวัยตัดไม้ข่มนามตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5ทศพิธราชธรรมทัศนคติธรรมบรรยายนันโทปนันทสูตรคำหลวงนามปืนใหญ่นิตยสารดิจิทัลนิตยสารมวยสยามรายสัปดาห์นิยายครูบ้านนอกบรรพชิตบันทึกรายวันบ่าววผลิตภัณฑ์รังนกผู้ประกอบการพระไตรปิฏกพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระราชบัญญัติพระศรีมหาโพธิ์พระศรีรัตนมหาธาตุพระสมัญญานาม พระพุทธเจ้า คัมภีร์พระพุทธศาสนา วรรณคดีพระพุทธศาสนาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตแพรเยื่อไม้ภาพพจน์อุปมาภาษาไทยภาษาไทย. ภาษาบาลีสันสกฤตภาษาวรรณศิลป์ภำพสะท้อนควำมต้องกำรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรราชาภิเษกรูปแบบการเขียนเรไร สุวีรานนท์เรไรรายวันเรื่องสั้นลักษณะคำยืมภาษาเขมรลักษณะบันเทิงคดีโลกทัศน์วรรณกรรมพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนวัฒนธรรมอีสานวิถีชีวิตดั้งเดิมวิถีไทยศำสตร์แห่งพระรำชำศิลปวัฒนธรรมศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตศิลาจารึกหลักที่ 1เศรษฐกิจที่ยั่งยืนสมญานามนักมวยสารคดีท่องเที่ยวสุนทรพจน์อุดมศึกษำเฉลิมพระเกียรติหลวงตาหลักสูตรหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย.อนุทินอนุทินเรไรรายวันอนุสาร อสท.อยู่กับก๋งอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ออกพระวิสุทสุนทร (โกษาปาน)อักขรวิธีอักขรวิธีไทยอาหารไทอาหารไทย 4 ภาค

  Interest

  ภาษาไทย, ภาษาบาลีสันสกฤต, จารึกภาษาไทย

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2562 - มี.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 5 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)