โครงการสื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โครงการต่อเนื่องปีที่สอง