Person Image

  Education

  • ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2021 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนาความรู้ไปใช้ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเรื่อง การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน จากสา นักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2021 ความรู้และความต้องการรับความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงต้นไม้ใบด่างเพื่อการพาณิชย์ของนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2021 โครงการวิจัยสถาบันปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายวิชาชีพครูในเขตภูมิภาคตะวันตกเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 9 5 0 0
  2020 คุณลักษณะและรูปแบบการเป็นผู้ประกอบการเกษตรของนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2019 การประเมินความความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณ์ด้านความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรและความรับผิดชอบต่อสังคมของเกษตรกรในภูมิภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 ความรู้ และความสนใจรับความรู้เรื่องเกษตรกรรุ่นใหม่ของนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 1 0 0 0
  2019 สภาพ ปัญหาการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด และความตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2019 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการประกอบอาชีพเกษตรตามคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง ของเกษตรกรในภูมิภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2019 ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตภายในฟาร์มนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 1 0 0 0
  2019 กลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 ความรู้และความต้องการรับความรู้เรื่องหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ของนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2018 กลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาการเป็นผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์: การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักด้านภูมิคุ้มกันตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์และความต้องการความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในภาคตะวันตกของไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2018 ความถนัดและความสนใจในการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2017 การเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยโดยกระบวนการจัดการความรู้สำหรับพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 วิถีการเกษตรของชุมชนบ้านหนองปากง่าม หมู่ที่ 23 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย กองทุนภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2016 พื้นที่ความรู้และการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของชุมชนกะเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 รูปแบบเชิงกระบวนการในการสร้างความเข้มแข็งในการมองโลกสำหรับการเปลี่ยนผ่านบทบาทของนักศึกษาพยาบาลสู่บทบาทพยาบาลจบใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคมของสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2015 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างศักยภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาแนวทางการสร้างศักยภาพของการวิจัยของครูโดยบูรณาการแนวคิดการสร้างศักยภาพการวิจัยร่วมกับหลักการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาในรูปแบบโครงการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2014 จากหนี้สินสู่ความพอเพียงของชุมชนบ้านรางอีเม้ย ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย กองทุนภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคงในชีวิตทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 0 1 0 0
  2016 แนวทางการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0