ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์และความต้องการความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในภาคตะวันตกของไทย