สภาพ ปัญหาการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด และความตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยของเกษตรกร