กลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาการเป็นผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์: การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์