ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนาความรู้ไปใช้ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเรื่อง การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน จากสา นักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี