รูปแบบเชิงกระบวนการในการสร้างความเข้มแข็งในการมองโลกสำหรับการเปลี่ยนผ่านบทบาทของนักศึกษาพยาบาลสู่บทบาทพยาบาลจบใหม่