การพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างศักยภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างศักยภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 323-340