การประเมินความความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณ์ด้านความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรและความรับผิดชอบต่อสังคมของเกษตรกรในภูมิภาคตะวันตก