Person Image

  Education

  • Ph.D.(ChE), Rochester Univ, USA
  • M.Sc. (Physical Chemistry), , Mahidol Univ., ไทย
  • B.Sc.(Chemistry), Mahidol Univ., ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 1 0 0
  2023 การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณยาฆ่าแมลงตกค้างโดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้าเคมีซึ่งผลิตจากจากคอมโพสิตของเซลลูโลสจากใบสับปะรดและสารประกอบนิเกิล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมใบสับปะรดเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมสำหรับประยุกต์ใช้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การผลิตสารประกอบคาร์บอนจากเส้นใยใบสับปะรดเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 นวัตกรรมเซลลูโลสจากใบสับปะรดเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์อนุภาคลิเทียมเฟอโรฟอสเฟต ซึ่งเคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเพื่อใข้เป็นขั้วแคโทดประสิทธิภาพสูงสำหรับลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์อนุภาคลิเที่ยมเฟอโรฟอสเฟตระดับนาโนเมตร ซึ่งเคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนแมททริกรูพรุนจากโพลิเมอร์เรซินของอนุพันธ์เมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์โดยปฏิกิริยาในภาชนะเดียว เพื่อใช้เป็นขั้วแคโทดประสิทธิภาพสูงสาหรับลิเที่ยมไอออนแบตเตอรี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 15 17 0 0
  2022 นวัตกรรมการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตประสิทธิภาพสูงโดยใช้วัสดุคาร์บอนคอมโพสิตระหว่าง MnO2 และวัสดุคาร์บอนรูพรุนที่ถูกเจือด้วยธาตุไนโตรเจนซึ่งสังเคราะห์จากกากอ้อยเหลือทิ้งเป็นขั้วคาร์บอนแอโนด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าสำหรับการใช้ประโยชน์ของเสียชีวมวลทางการเกษตร อย่างยั่งยืนโดยการประกอบอุปกรณ์การผลิตและกักเก็บกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนที่สังเคราะห์จากกากอ้อยเป็นขั้วไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การรีไซเคิลขยะถ่านไฟฉายใช้แล้วสู่นวัตกรรมแบตเตอรี่เทียมไอออน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเจลาตินเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมยา หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 2 0 0
  2020 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตต้นแบบเพื่อนำไปสู่การผลิตเป็นรถเข็นนั่งไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 2 1 0 0
  2020 การผลิตสารประกอบคาร์บอนจากเส้นใยใบสับปะรดเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมเซลลูโลสจากใบสับปะรดเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2016 การเตรียมและประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเคมีของแผ่นขั้วลิเที่ยมแบตเตอรี่แคโทด ซึ่งเตรียมจากเส้นใยระดับนาโนเมตรของลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตที่เคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนที่มีเฮทเทอโรอะตอมเป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การสังเคราะห์อนุภาคลิเทียมเฟอโรฟอสเฟต ซึ่งเคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเพื่อใข้เป็นขั้วแคโทดประสิทธิภาพสูงสำหรับลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การสังเคราะห์อนุภาคลิเที่ยมเฟอโรฟอสเฟตระดับนาโนเมตร ซึ่งเคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนแมททริกรูพรุนจากโพลิเมอร์เรซินของอนุพันธ์เมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์โดยปฏิกิริยาในภาชนะเดียว เพื่อใช้เป็นขั้วแคโทดประสิทธิภาพสูงสาหรับลิเที่ยมไอออนแบตเตอรี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 การสังเคราะห์อนุภาคลิเทียมเฟอโรฟอสเฟตทรงกลมระดับนาโนเมตร ซึ่งเคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนที่สังเคราะห์ขึ้นจากโพลิเมอร์เรซินของอนุพันธ์เมลามีน-ฟอร์มัลอัลดีไฮด์ เพื่อใช้เป็นขั้วแคโทดประสิทธิภาพสูงสำหรับลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพจากกระบวนการหมักแบบไร้อากาศของขยะทางการเกษตรด้วยกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มงานส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 0 0
  2015 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 6 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 4 5 0 0
  2019 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อผลิตสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่องในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 1 0 0
  2016 การนำไอออนิกของอิเล็กโทรไลต์ชนิดเกลือหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์อนุภาคลิเที่ยมเฟอโรฟอสเฟตซึ่งเคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้เป็นขั้วแคโทคประสิทธิภาพสูงสำหรับลิเที่ยมไออนแบตเตอรี่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 4 0 0