การให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา ในโครงการ การประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนและเคมีสีเขียวสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปลดปล่อยมลพิษต่ำและไร้สารอินทรีย์ตกค้างที่เป็นพิษยาวนานในประเทศไทย

Publish Year National Conference 3
2022 exวิโรจน์ พนายิ่งไพศาล, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exธนาวดี เดชะคุปต์, "กรอบแนวคิดการจัดการความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์สำหรับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมต้นน้ำในกระบวนการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exพิมชนิดา ศรีอภัย, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exธนาวดี เดชะคุปต์, "การชี้บ่งอันตรายกระบวนการและการปฏิบัติงานของระบบบำบัดก๊าซคลอรีนด้วยโซเดียมคาร์บอเนตโดยการประยุกต์ใช้เทคนิค 4M1E และFMEA", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exChutithep Rochpuang, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A LSTM-Based Utility Consumption Prediction for a Process with a Performance Degradation: A Case Study of Vinyl Chloride Monomer Plant", The 30th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2021), 6 - 7 พฤษภาคม 2021, นครราชสีมา ประเทศไทย