การเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพจากกระบวนการหมักแบบไร้อากาศของขยะทางการเกษตรด้วยกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส

Publish Year International Journal 2
2018 exWongpanit, B., exChotikamas, S., inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTantayotai, P., exSriariyanun, M., "Study of Mathematical Models in Hot Air Drying of Herbs in Herbal Compress Ball", 4th International Conference on Chemical Materials and Process, ICCMP 2018, ปีที่ 187, พฤษภาคม 2018
2015 exRotchanaphan Hengaroonprasan, exMalinee Sriariyanun, exPrapakorn Tantayotai, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKraipat Cheenkachorn, "Optimization of Diluted Organic Acid Pretreatment on Rice Straw Using Response Surface Methodology", International Journal of Biological, Food, Veterinary and Agricultural Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 455-459
Publish Year International Conference 4
2019 exP Tantayotai, exP Mutrakulchareon, exA Tawai, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex M Sriariyanun, "Effect of organic acid pretreatment of water hyacinth on enzymatic hydrolysis and biogas and bioethanol production", 5th International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS) –24 July 2019, Macau, 21 - 24 กรกฎาคม 2019, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2019 exParita Mutrakulcharoen, exMalinee Sriariyanun, exWasinee Pongprayoon, exTheerawut Phusantisampan, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Recycling of 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate in lignocellulosic biomass pretreatment", IEEA 2019: 2019 The 8th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications, 16 - 19 มีนาคม 2019, Osaka ญี่ปุ่น
2018 exSrisampao, I., exRodiahwati, W., exPornwongthong, P., inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSriariyanun, M., "Pretreatment optimization of cholinium ionic liquid for maximizing sugar release from rice straw", 7th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications, IEEA 2018, 28 มีนาคม 2018
2016 exKraipat Cheenkachorn, exTom Douzou, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrapakorn Tantayotai, exMalinee Sriariyanun, "Enzymatic Saccharification of Rice Straw under Influence of Recycled Ionic Liquid Pretreatments", 3rd International Conference on Power and Energy Systems Engineering, CPESE 2016, 8 - 12 กันยายน 2016, Kitakyushu ญี่ปุ่น