การสังเคราะห์อนุภาคลิเที่ยมเฟอโรฟอสเฟตระดับนาโนเมตร ซึ่งเคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนแมททริกรูพรุนจากโพลิเมอร์เรซินของอนุพันธ์เมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์โดยปฏิกิริยาในภาชนะเดียว เพื่อใช้เป็นขั้วแคโทดประสิทธิภาพสูงสาหรับลิเที่ยมไอออนแบตเตอรี่