การสังเคราะห์อนุภาคลิเที่ยมเฟอโรฟอสเฟตระดับนาโนเมตร ซึ่งเคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนแมททริกรูพรุนจากโพลิเมอร์เรซินของอนุพันธ์เมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์โดยปฏิกิริยาในภาชนะเดียว เพื่อใช้เป็นขั้วแคโทดประสิทธิภาพสูงสาหรับลิเที่ยมไอออนแบตเตอรี่

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, อาจารย์, exJittmonkong, K., exMalinee Sriariyanan, "One-pot synthesis of LiFePO4 nano-particles dispersed in N-containing melamine-formaldehyde carbon matrix as the cathode materials for large scale lithium ion batteries", Key Engineering Materials, ปีที่ 775, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 342-349
2012 inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, อาจารย์, exZexeuan Dong, exYiquan Wu, exMitchell Anthamatten, "Mechanical Properties and Ionic Conductivity of Electrospun Quaternary Ammonium Ionomers", Journal of Membrane Science, ปีที่ 389, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2012, หน้า 478-485

แสดงความคิดเห็น

(0)