การเตรียมและประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเคมีของแผ่นขั้วลิเที่ยมแบตเตอรี่แคโทด ซึ่งเตรียมจากเส้นใยระดับนาโนเมตรของลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตที่เคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนที่มีเฮทเทอโรอะตอมเป็นองค์ประกอบ

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLi, YC, exPhraewphiphat, T, "Preparation and Electrochemical Properties of the Spongelike Melamine Formaldehyde-Poly(vinyl alcohol)/LiFePO4 Porous Composite as the Lithium-Battery Cathode", INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 632-642
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ELECTROSPINNING OF MELAMINE-POLYVINYL ALCOHOL/LiFePO4 NANO-COMPOSITE FIBERS AS THE ADVANCED LITHIUM BATTERY CATHODE MATERIAL", The 7th International TIChE Conference (ITIChE 2017), 18 - 20 ตุลาคม 2017, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย