Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ. (เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 5 13 0 0
  2022 การเก็บเกี่ยวโปรตีนจากนํ้าละลายปลาทูน่าเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 การพัฒนาส่วนประกอบฟังก์ชันที่มีสมบัติเชิงหน้าที่เฉพาะจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปปไทด์ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของอวัยวะภายในปลาทูน่าที่มีความสามารถต้านอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 สารที่มีสมบัติเชิงฟังก์ชั่นจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซท หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การสกัดเอนไซม์จากอวัยวะภายในปลาทูน่าเพื่อใช้ในการขอดเกล็ดปลา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซท หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 แคลเซียมจากเปลือกหอยน้ำเค็มและน้ำจืด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือการแปรรูปปลาทูนา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 2 0 0
  2013 ----- หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 คอลลาเจนจากหอยแมลงภู่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 คอลลาเจนแมงกระพรุน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 คุณลักษณะของคอลลาเจนที่สกัดได้จากหนังปลาแซลมอน (Salmo solar) โดยใช้เอนไซม์เปปซิน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักน้ำปลาจากไส้ปลาทูนา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 คุณลักษณะของไลโซไซม์จากเลือดหอยแมลงภู่ ( Perna viridis ) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 การคัดเลือกไลโซไซม์จากหอยทะเลเศรษฐกิจของไทยบางชนิดที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนส่งเสริมการพัฒนาค้นคว้าวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2011 การสกัดคอลลาเจนจากหนังปลาแซลมอน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลาแซลมอน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 ประสิทธิภาพของไลโซไซม์จากหอยแมลงภู่ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การสกัดเอนไซม์ทริปซินจากอวัยวะภายในของปลานวลจันทร์ทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 การสกัดเอนไซม์ไคโมทริปซินจากอวัยวะภายในของปลานวลจันทร์ทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 สาหร่ายผักกาดแผ่นทอดกรอบ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2017 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสความเค็มต่ำที่ได้จากการย่อยโปรตีนของอวัยวะภายในปลาทูน่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การติดตามปริมาณฟอรมาลดีไฮด์ในสัตว์น้ำเศรษฐกิจระหว่างการเก็บรักษาและแปรรูป ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิดด้วยเอนไซม์จากไส้ปลาทูน่า ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0 1 0 0
  2012 การสกัดคอลลาเจนและเจลลาตินจากเศษเหลือของการแปรรูปปลาแซลมอน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง การเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอาหารประเภทอื่น ๆ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0