การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิดด้วยเอนไซม์จากไส้ปลาทูน่า

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatechanok Mahachoo , exThongpipat Luangthong , exSupannika Thikakun, exNichaphat Detkamhaeng, exSasiwimol Maseang, "Removing fish scale by using tuna protease", Symposium Proceeding no.10029 of the JSFS 85th Anniversary-Commemorative International Symposium "Fisheries Science for Future Generations". Tokyo, Japan, 23 - 24 กันยายน 2017, โตเกียว ญี่ปุ่น