การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือการแปรรูปปลาทูนา

Publish Year National Journal 1
2016 exนางสาวณิชาภัทร เดชกำแหง, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Protein Hydrolysate from Yellowfin (Thunnusalbacares) and Skipjack Tuna (Katsuwonouspelamis) Viscera", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
Publish Year International Conference 2
2014 exนายชวิน อังคทะวิวัฒน์, exนางสาวณิชาภัทร เดชกำแหง, inดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seasoning sauce fermentation using tuna processing waste", The 3rd International Conference on Nutrition and Food Sciences, 18 - 20 กรกฎาคม 2014, Copenhagen ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
2013 exนางสาวณิชาภัทร เดชกำแหง, inดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ซุปปลาจากอวัยวะภายในปลาทูนาครีบเหลือง(Thunnus albacares)", The 3rd International Fisheries Symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย