Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2539
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2545
  • Ph.D.(Physical Science), La Trobe University, ออสเตรเลีย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 2 0 0
  2015 การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ด้วยวิธีโซลเจลโดยใช้แม่แบบ PMMA หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ในการตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษบนสิ่งทอประเภทผ้าพอลิเอสเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์และการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของวัสดุแม่เหล็ก เหล็กไฮดรอกซีอะปาไทด์ที่มีโครงสร้างเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM FeHAp) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การเตรียมตัวรองรับ 3DOM SiO2 ที่มี Co โดยวิธีโซลเจล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การพัฒนาการเผาพลอยภายใต้สภาวะบรรยากาศแบบรีดักชันโดยใช้เตาไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 2 5 0 0
  2020 การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 การสังเคราะห์วัสดุซิลิกาที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM SiO2) และปรับปรุงหมู่ฟังชันก์พื้นผิวให้มีความว่องไวต่อการตรวจวัดสารประกอบหมู่ไนโตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 การสังเคราะห์ Ag/3DOM TiO2 ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ด้วยวิธีโซลเจลโดยใช้แม่แบบ PMMA หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ในการตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษบนสิ่งทอประเภทผ้าพอลิเอสเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การสังเคราะห์และการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของวัสดุแม่เหล็ก เหล็กไฮดรอกซีอะปาไทด์ที่มีโครงสร้างเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM FeHAp) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การตกแต่งผ้าพอลิเอสเทอร์ด้วย 3DOM ซิลิกาเพื่อให้มีสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การเตรียมตัวรองรับ 3DOM SiO2 ที่มี Co โดยวิธีโซลเจล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 การพัฒนาการเผาพลอยภายใต้สภาวะบรรยากาศแบบรีดักชันโดยใช้เตาไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การผลิตไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่มีรูพรุนสูงโดยวิธีโซล-เจล บน PMMA monolite และการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์และการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของวัสดุแม่เหล็ก เหล็กไฮดรอกซีอะปาไทด์ที่มีโครงสร้างเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM FeHap) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0