การผลิตไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่มีรูพรุนสูงโดยวิธีโซล-เจล บน PMMA monolite และการประยุกต์ใช้