นวัตกรรมชุดทดสอบอาหาร เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพอาหารให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

Sub Project