การสังเคราะห์และการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของวัสดุแม่เหล็ก เหล็กไฮดรอกซีอะปาไทด์ที่มีโครงสร้างเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM FeHAp)