โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 8 0 0
2020 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคลังวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์: บริษัทกรณีศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 1 0 0
2014 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการผลิตใหม่สำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ หัวหน้าโครงการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา 0 5 0 0
2013 การเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2010 การศึกษาระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 8 18 0 0
2016 การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภายใต้ SKP เพื่อเข้าสู่ Global Value Chain ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 7 0 0
2015 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ สายการบินเพื่อเชื่้อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2013 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2012 การเพิ่มศักยภาพในการส่งออกผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย (แผนงานวิจัย) / การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการส่งออกมะม่วงและมังคุด (โครงการย่อย) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2012 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการส่งออกมะม่วงและมังคุด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 6 10 0 0
2011 การจัดการระบบโลจิสติกส์แบบย้อนลกลับและกรีนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตสำหรับบริษัท ไทยพลาสติกบรรจุภัณฑ์ จำกัด หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
2008 การจัดการสารเฮลอนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1 0 0 0