การปรับรูปแบบโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Publish Year National Conference 1
2014 exพินิจ เฟื่องกมลเวช, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตเครื่องจักรกลสาหรับอุตสาหกรรมเหล็ก", การประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2556, 7 มิถุนายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย