การจัดการสารเฮลอนของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Quantity Survey of Halon 1301", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มกราคม 2012, หน้า 376-381