การศึกษาระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2011 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reverse Logistics Network Model for Steel Products Production", Proceedings of the ThaiVCML 2011 conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 627-635
2010 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Comparative Analysis of Logistics Performance Measures of the Foundry industry", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 77-93