การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ สายการบินเพื่อเชื่้อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทย