การจัดการระบบโลจิสติกส์แบบย้อนลกลับและกรีนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ