Person Image

  Education

  • ปร.ด. จุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 0 0 0
  2024 การลดกรดไฟติกในกากถั่วเหลืองโดยการหมักด้วยบาซิลลัส (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2024 การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนและการลดสารต้านโภชนาการในกากถั่วเหลืองโดยการหมักด้วยบาซิลลัสที่แยกจากถั่วเน่าและสายพันธุ์ปรับตัว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ โปรติโอมิกส์ กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของโปรตีนไฮโดรไลเสท ในกากถั่วเหลืองหมักด้วยบาซิลลัส หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การบำบัดน้ำเสียและการผลิตชีวมวลแหนเป็ดในน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์ โดยใช้จุลินทรีย์ร่วมอาศัยที่ส่งเสริมการเจริญของแหนเป็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การคัดแยกสาหร่ายน้ำเค็มขนาดเล็ก Aurantiochytrium sp. และการศึกษาสภาวะการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมโดยวางแผนการทดลองทางสถิติ เพื่อการผลิตสควอลีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในผลิตไฮโดรคาร์บอนของสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็ก Botryococcus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การคัดเลือกและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของสาหร่ายน้ำเค็มขนาดเล็กที่แยกได้จากประเทศไทยเพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็ก Botryococcus sp. ที่แยกได้จากประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 33 1 0 0
  2022 การลดกรดไฟติกในกากถั่วเหลืองโดยการหมักด้วยบาซิลลัส หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การบำบัดน้ำเสียและการผลิตชีวมวลแหนเป็ดในน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์ โดยใช้จุลินทรีย์ร่วมอาศัยที่ส่งเสริมการเจริญของแหนเป็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2021 เหมืองข้อมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2021 การเก็บรวบรวมและการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรแบคทีเรียและแอคติโนแบคทีเรียมีศักยภาพด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 15 1 0 0
  2020 การผลิตสาหร่ายขนาดเล็กที่มี DHA และ EPA เพื่อเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การอนุรักษ์และเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ทนร้อนเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 5 0 0 0
  2020 การผลิตสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อนด้วยจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2020 การปรับปรุงพันธ์ุสาหร่ายขนาดเล็กให้ผลิตแอสตาแซนทินปริมาณสูงเพื่อใช้เป็นสารเสริมสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การผลิต DHA และ EPA จากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตแอสตาแซนทินปริมาณสูงเพื่อใช้เป็นสารเสริมสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การผลิตสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อนจากจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 การคัดแยกสาหร่ายน้ำเค็มขนาดเล็ก Aurantiochytrium sp. และการศึกษาสภาวะการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมโดยวางแผนการทดลองทางสถิติ เพื่อการผลิตสควอลีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในผลิตไฮโดรคาร์บอนของสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็ก Botryococcus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การคัดเลือกและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของสาหร่ายน้ำเค็มขนาดเล็กที่แยกได้จากประเทศไทยเพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การคัดแยกและการศึกษาสภาวะในการผลิตไขมัน DHA ของสาหร่าย Schizochytrium sp. ที่คัดแยกจากป่าชายเลนบริเวณสถานีวิจัยและพัฒนาชายฝั่งอันดามัน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Scenedesmus sp. เพื่อการผลิตน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 การกลายพันธุ์ของสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Chlorella sp. เพื่อการผลิตน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 การคัดแยกและการศึกษาสภาวะในการผลิตไขมันสควอลีนของสาหร่าย Aurantiochytrium sp. ที่คัดแยกจากป่าชายเลนบริเวณสถานีวิจัยและพัฒนาชายฝั่งอันดามัน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 การศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายบริเวณป่าชายเลนบริเวณสถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามันแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็ก Botryococcus sp. ที่แยกได้จากประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศเกษตร และศักยภาพการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายของสาหร่ายในพื้นที่เกษตรวิกฤติ สถานีวิจัยกาญจนบุรีและการใช้ประโยชน์สาหร่ายในการปรับปรุงดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 11 6 0 0
  2019 การพัฒนากากถั่วเหลืองหมักบาซิลลัสใช้ทดแทนปลาป่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
  2017 การพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีสเคม แอครีคัลเจอร์รัล จำกัด 0 0 0 0
  2016 Research and Development for Production of Squalene from Thraustochytrids Isolated from Thailand หัวหน้าโครงการ Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand), Ltd. 0 0 0 0
  2016 การคัดเลือกและผลิตสาหร่ายขาว Schizochytrium sp. เพื่อใช้ในการผลิต DHA หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามอะกริ ซัพพลาย จำกัด 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Chlorella sorokiniana DMKU5202 เพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การกลายพันธุ์และการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Chlorella sorokiniana DMKU5202 เพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 1 0 0
  2014 Research and Development on Production of Squalene from Thraustochytrids Isolated from Thailand หัวหน้าโครงการ Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand), Ltd. 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนในอาหารสัตว์ด้วยการหมักจากจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ บริษัทโปรไบโอเทคฟีด จำกัด 0 0 0 0
  2012 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมต่อจุลินทรีย์ในป่าชายเลน และการรวบรวมสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 2 0 0
  2011 การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนร้อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2 3 0 0
  2010 การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนร้อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2009 การผลิตไขมันอะราคิโดนิกจากรา Mortierella sp. ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 0 0 0