การผลิตสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อนจากจุลินทรีย์

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2020 exKenika Lipun, exTanatorn Chantavorakit, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Streptomyces acidicola sp. nov., isolated from a peat swamp forest in Thailand", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 73, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 435-440
2020 exKenika Lipun, exWee Fei Aaron Teo, exPaweena Suksaard, exWasu Pathom-aree, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Nonomuraea antri sp. nov., an actinomycete isolated from cave soil in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 70, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 5296-5303