การคัดแยกและการศึกษาสภาวะในการผลิตไขมันสควอลีนของสาหร่าย Aurantiochytrium sp. ที่คัดแยกจากป่าชายเลนบริเวณสถานีวิจัยและพัฒนาชายฝั่งอันดามัน