การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนในอาหารสัตว์ด้วยการหมักจากจุลินทรีย์