การอนุรักษ์และเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ทนร้อนเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์