การกลายพันธุ์และการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Chlorella sorokiniana DMKU5202 เพื่อการผลิตไบโอดีเซล

Publish Year International Journal 2
2019 exนางสาวมธุริน วิชาชูเชิด, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Culture Conditions for Oil Production by the Double Mutant of Chlorella sorokiniana DMKU5202-D223", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1055-1068
2015 exวัชรา จันทาสี, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Lipid Accumulation by Starchless Mutant Chlorella sorokiniana for Biodiesel Production", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 54-66
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชรา จันทราสี, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Optimization of lipid Production from Starchless Mutant of a Green Microalga, Chlorella sorokiniana", The 1st Joint Seminar New Core to Core Program A. Advanced Research Networks on "Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization)" , 10 - 11 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย