การคัดแยกสาหร่ายน้ำเค็มขนาดเล็ก Aurantiochytrium sp. และการศึกษาสภาวะการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมโดยวางแผนการทดลองทางสถิติ เพื่อการผลิตสควอลีน