Person Image

  Education

  • ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 11 10 2 0
  2023 การสกัดที่เหมาะสมต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของใบกัญชาและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 คุณลักษณะและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 1 0
  2017 เครื่องดื่มฟังก์ชันจากโยเกิร์ตถั่วเหลืองและฟักทอง ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2015 ผลของน้ำตาลและอุณหภูมิต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของกะทิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวหมากผสมเม็ดบีดโพรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 ผลของไบโอพอลิเมอร์ต่อสมบัติต่างๆ และประสิทธิภาพในการเอนแคปซูเลชันของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำที่มีสารออกฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่เทียม หัวหน้าโครงการ KU-TURPIF (มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย) 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีลักษณะเป็นเจลจากแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ หัวหน้าโครงการ KU-TURPIF (มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย) 0 0 0 0
  2011 ผลของอิมัลซิไฟเออร์และกระบวนการต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำและกระบวนการเอนแคปซูเลชันของสารออกฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีลักษณะเป็นเจลจากแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่เทียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 1 0
  2010 การศึกษาผลของสารไบโอพอลิเมอร์ต่อการเอนแคปซูเลทน้ำมันรำข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 3 5 0 0
  2022 การพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้แปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตรและการจัดการทรัพยากร 0 0 0 0
  2017 การคัดกรองและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพื่อการผลิตสารให้ความหวานอิริทริทอลจากยีสต์ที่ทนทานความดันออสโมติก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารให้ความหวานชนิด Isomalt ผู้ร่วมวิจัย Evonik company (Germany)Co.,Ltd. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มที่ 18 หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2016 ผลของกระบวนการเตรียมต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งเนื้อในเมล็ดมะขาม หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด 0 1 0 0
  2014 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหาร รองรับการเข้าส่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผสมน้ำนมเหลือง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การนำผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมหนังจระเข้มาผลิตน้ำมันจระเข้ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิกองทุนส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 0 0 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ปราศจากกลูเตน หัวหน้าโครงการ OSTC GROUP LTD. 0 0 0 0
  2010 การทำไมโครแคปซูลจากสารสกัดเนื้อของเมล็ดมะม่วงที่เป็นของเหลือทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 1 0 0
  2008 การศึกษาผลของคาร์ราจีแนน เกลือ และซูโครสต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0