ผลของกระบวนการเตรียมต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งเนื้อในเมล็ดมะขาม