การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่เทียม

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exJ. Lin, exปรัชญา นันทปถวี, "Effect of the Physical Properties on Consumer Preference of Nuggets", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 519-525
Publish Year International Conference 1
2014 exนางสาวนันทวรรณ กิจเจริญถาวรชัย, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of meat analogue nugget: Effect of textured vegetable protein", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2014, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exนายปรัชญา นันทปถวี, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่เทียมแช่แข็งโดย ใช้แผนภาพความต้องการของผู้บริโภคและแผนภาพความชอบ", The 22nd National Graduate Research Conference, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2015 inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวนันทวรรณ กิจเจริญถาวรชัย, "นักเก็ตเนื้อเทียมแช่แข็งและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015