ผลของน้ำตาลและอุณหภูมิต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของกะทิ

Publish Year International Journal 1
2019 exนางสาวนริศรา ธนัทรุ่งเรือง, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of sucrose ester and carboxymethyl cellulose on physical properties of coconut milk", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 607-613