Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2549
  • Doctor of Philosophy in Bioresources Engineering, Tsukuba University, ญี่ปุ่น, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 6 8 0 0
  2022 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหอมทองและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การทดสอบและประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้เพื่อควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตเครื่องดื่มไวน์และน้ำส้มสายชูหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2022 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลส เพื่อย่อยสลายเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาการผลิตแผ่นเส้นใยนาโนพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและโปรตีนไหมเซริซินเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุรักษาแผลกดทับในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Serum Booster) จากสารสกัดจากเหง้าสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 โครงการการพัฒนาเพพไทด์จากจิ้งหรีดเพื่อการพัฒนาเครื่องดื่มชะลอการเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การผลิตและประยุกต์ใช้ไคโตซานจากเห็ดเพื่อเป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การทดสอบและประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้เพื่อควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตเครื่องดื่มไวน์และน้ำส้มสายชูหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2020 การสกัดเอนไซม์บรอมิเลนจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมสับปะรดเพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ชีวภาพมูลค่าสูงสำหรับการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2014 การผลิตกลูโคสไซรัปและเอธานอลจากวัชพืชที่แพร่ระบาดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาสารพฤกษเคมี และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเอธานอลจากกากมันสำปะหลังโดยการศึกษาสภาวะ pretreatment ที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ความเป็นไปได้การผลิตเชื้อเพลิงเอธานอลจากหญ้าหมักอาหารสัตว์ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมในน้ำทิ้งของถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การประยุกต์ใช้เชื้อราเส้นใยสีขาวในการแยกองค์ประกอบหลักทางเคมีในส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 แนวทางการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ของเหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากเห็ดด้วยเอนไซม์จากแอคติโนมัยสีท ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 33 Project 15 21 2 0
  2020 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยการกระตุ้นด้วยแสงเทียมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2020 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดการดอกและการผสมเกสรทุเรียด้วยฐานข้อมูลเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การผลิตสารสกัดจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การผลิตสารเชิงซ้อนพอลิแซคคาไรด์-เพพไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนเพื่อผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบคุณภาพต่ำของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสทดักแด้ไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2019 การสกัดโปรตีนอัลบูมิน และอัลบูมินไฮโดรไลเสทจากรำข้าวขาว ดอกมะลิ 105 และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2018 ชุดโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางโดยเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและจุลินทรีย์" หัวหน้าโครงการย่อย งบประมาณแผ่นดิน 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1,3-Propanediol ภายใต้สภาวะไร้อากาศเพื่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก. 1 0 0 0
  2015 การผลิตกลูโคสไซรัปและเอธานอลจากวัชพืชที่แพร่ระบาดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเอธานอลจากกากมันสำปะหลังโดยการศึกษาสภาวะ pretreatment ที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 ความเป็นไปได้การผลิตเชื้อเพลิงเอธานอลจากหญ้าหมักอาหารสัตว์ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 2 0
  2013 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมในน้ำทิ้งของถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การใช้กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นซับสเทรตสำหรับจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการสะสมไขมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2012 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การสังเคราะห์กลีเซอรอลคาร์บอเนตจากกลีเซอรอลดิบผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของน้ำมันปาล์ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การประยุกต์ใช้เชื้อราเส้นใยสีขาวในการแยกองค์ประกอบหลักทางเคมีในส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2011 การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 แนวทางการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ของเหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การผลิตเอนไซม์แทนเนสจากส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การปรับปรุงกระบวนการผลิตพลังงานเอธานอลจากลิกโนเซลลูโลสโดยการพัฒนาและ/หรือคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เจริญในอุณหภูมิและเอธานอลความเข้มข้นสูง หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การสกัดแทนนินจากเปลือกลำต้นสบู่ดำเพื่ออุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การผลิตเอนไซม์เพคติเนสจากพืชและแบคทีเรียเพื่ออุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2006 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 31 Project 15 17 4 0
  2019 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์หมัก และการเพาะเห็ด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 Investigation of fertilization test by PHB and measurement of consumed PHB amounts in the fertilization ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาฐานเทคโนโลยีต้นทุนต่ำสู่ระดับนำร่องของการหมักกรดดี-แลคติก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 โครงการนำร่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลไซโลสจากกาบและกะลามะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2018 การติดตาม ประเมินผล และการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยด้านยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 Development of PHB production by microorganisms from agricultural residues, and its effect for crop production ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS, JAPAN 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคุณภาพของน้ำอ้อยในขบวนการต้มระเหยด้วยสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัยยางพาราปี 2560 และการผลักดันการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 Development of cassava pulp to ethanol for pilot plant ผู้ร่วมวิจัย Idemitsu Kosan Co., Ltd. 0 0 3 0
  2014 การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตกรดฟูมาริคและกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant ผู้ร่วมวิจัย Idemitsu Kosan Co., Ltd. 0 1 0 0
  2013 Development of fermenting-yeast for practical application ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 1 4 0 0
  2012 การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2012 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Idemitsu Kosan Co., Ltd 1 0 0 0
  2012 The modification of thermotolerant yeast on acid tolerance ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 1 0 0 0
  2012 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากเชื้อราขาวเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 The identification of fermentation inhibitor and the improvement of yeast strain for appropriate ethanol production on tropical biomass ผู้ร่วมวิจัย The Japan International Research Center for Agricultural Sciences ประเทศญี่ปุ่น 1 1 0 0
  2011 Cassava Pulp amd sugarcane bagasse to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Idemitsu Kosan Co., Ltd 0 1 0 0
  2010 The development of microorganisms to produce fuel ethanol efficiently from biomass ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 1 2 0 0
  2010 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลชุมชน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด 0 0 0 0
  2010 Cassava Pulp to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment ผู้ร่วมวิจัย Idemitsu Kosan Co., Ltd. 0 0 0 0
  2009 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 2 1 0 0
  2008 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 0 0 0 0
  2008 การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำและน้ำมันสบู่ดำภายหลังการบีบสกัดที่มีต่อปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2008 Production of fiber from Roselle using Non-Smelly Technique-phase 2 ผู้ร่วมวิจัย Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Company Limited 1 0 1 0
  2008 การผลิตเซริซินไฮโดรไลเสทจากซิลค์เจล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท จุลไหมไทย จำกัด 0 0 0 0
  2007 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sceinces (JIRCAS) 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาข้าวกล้องปลอดเชื้อราและแอฟลาทอกซิน ผู้ร่วมวิจัย มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
  2005 การบำบัดสีและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด 6 4 0 0