การใช้กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นซับสเทรตสำหรับจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการสะสมไขมัน

Publish Year International Journal 2
2013 exAksorn Riengsilchai, inดร.พรพรรณ สิระมนต์, exรศ.ดร. วิทยา ปั้นสุวรรณ, "Screening the Potential Oleaginous Yeast Strains for Lipid Accumulation on Glycerol, a By-Product from Biodiesel Production", Advanced Materials Research, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 781-784, กรกฎาคม 2013, หน้า 2445-2451
2011 exRengsirikul, K., exKanjanakuha, A., exIshii, Y., exKangvansaichol, K., inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exNakamanee, G., inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Potential forage and biomass production of newly introduced varieties of leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) in Thailand", Grassland Science, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 94-100
Publish Year International Conference 1
2013 exAksorn Riengsilchai, inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Screening the potential oleaginous yeast strains for lipid accumulation on glycerol, a by-product from biodiesel production", 3rd International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, 6 - 7 กรกฎาคม 2013, Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน