การสกัดโปรตีนอัลบูมิน และอัลบูมินไฮโดรไลเสทจากรำข้าวขาว ดอกมะลิ 105 และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

Publish Year International Conference 2
2021 inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Effect of enzyme type on peptide size and antioxidant activity of partially purified albumin extract from Khao Dawk Mali 105", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exนางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exนางสาวจิราพร มีลักษณะ, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "PROPERTIES AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF PROTEIN HYDROLYSATES FROM NIAW DAM MOR RICE BRAN", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 23 - 26 กันยายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย