การจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนมูลค่าสูง