การผลิตเอนไซม์แทนเนสจากส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exนางสาวนิศาชล ปักการะโน, exนางสาวอุมาพร อมรธีระกุล , inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Tannase production by Aspergillus niger SOI017 under solid- state fermentation (SSF) from oil palm empty fruit bunch", The 1 st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security 2013 , 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, ิิกรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย