การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exPhornphimom Janchai, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exWaraporn Apiwatanapiwat, "Effect of Ripening Stage and Temperature on Free Fatty Acid Content of Jatropha curcas Oil During Storage", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 275-283
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "The effect of temperature and duration of storage on moisture free fatty acid and lipase of Jatropha curcas L. seeds and seed oil", the Fourth International Symposium on Energy from Biomass and Waste, 11 - 15 พฤศจิกายน 2012, เวนิช สาธารณรัฐอิตาลี