การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสทดักแด้ไหมอีรี่